محاسبه میزان حق تقدم

:: محاسبه میزان حق تقدم

میزان حق تقدم از طریق مقایسه مبلغ سرمایه موجود با مبلغ افزایش سرمایه محاسبه می گردد برای مثال اگر شرکتی که سرمایه اش از 20 هزار سهم 1000 ریالی تشکیل می شود (20 میلیون ریال سرمایه دارد) سرمایه اش را به دو برابر افزایش دهد و 20 هزار ریالی صادر کند حق تقدم هر سهم معادل حق خرید یک سهم خواهد بود . پس اگر شخصی صد سهم داشته باشد می تواند صد سهم جدید خریداری کند . هر گاه در فرض مزبور شرکت فقط 10 هزار سهم جدید منتشر کند حق تقدم شخصی که صد سهم دارد پنجاه سهم خواهد بود . این گونه است است ماده 166 لایحه اصلاحی مقرر داشته است که خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این گونه حق قابل نقل و انتقال است . مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود .این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود . محدودیت نقل او حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود . این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود .محدودیت نقل او حق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید .

به صراحت ماده 166 لایحه قانونی حق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید قابل نقل و انتقال است . اما ماده مزبور حقوق حاکم بر آن و محدودیت های آن را تعیین نکرده است . از این رو نقل و انتقال حق تقدم در نهایت منجر به انتقال سهام و سهامداران شدن انتقال گیرنده می شود .بنابر این رعایت محدودیت های موجود در باره انتقال سهام در این خصوصی نیز ضروری است. از این رو اگر در یک شرکت سهامی خاص انتقال سهم منوط به موافقت مدیران باشد انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نیز باید منوط به موافقت مزبور باشد و پیش بینی این مورد در قانون تجارت ایران لازم به نظر می رسد . سلب حق تقدم اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور کامل اعمال شود مانعی برای ورود اشخاص نا خواسته به شرکت است . اما عدم ورود اشخاص ثالث به شرکت در همه موارد مطلوب نیست . اگر یکی از طلبکاران مهم شرکت قبول کند که طلبش به سهام تبدیل شود یا گروه با نفوذی بپذیرند که به شرکت وارد شوند سلب حق تقدم صاحبان سهام راه حل مفیدی برای تقویت قدرت مالی شرکت است. به همین علت این نکته همواره مورد قبول بوده است که حق تقدم شرکا را می توان سلب کرد و در اساسنامه ها در قدیم همواره از این اختیار به سلب حق تقدم صاحبان سهام تعبیر می شد.

مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می نوتند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود .

گزارش مذکور باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید براای تشخیص به آنها در نظر گرفته باشد . گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید حوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است (ماده 167 لایحه اصلاحی ).

در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم از بعضی صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تشخیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرت کنند در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تشخیص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.(ماده 168 لایحه اصلاحی ).


منبع : مقالات کلیه امور ثبتی و تجاریمحاسبه میزان حق تقدم
برچسب ها : سهام ,تقدم ,جدید ,صاحبان ,شرکت ,انتقال ,سهام جدید ,صاحبان سهام ,تقدم صاحبان ,خرید سهام ,پذیره نویسی ,پذیره نویسی تعیین ,برای پذیره نویسی

نشانه های منبع گمراه کننده بر کالا

:: نشانه های منبع گمراه کننده بر کالا

 همان طور که دربند (1) ماده یک موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا آمده است ، کلیه کلااهای حاوی نشانه غیر واقعی یا گمراه کننده که با استقاده از آن نشانه، یکی از کشورهایی که این موافقتنتامه در موردآنها اعمال می شود، یا محلی که در آن کشورها واقع است ، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان کشور یا محل مبدأ معرفی شود، هنگام ورود به هریک از کشورهای مذکور توقیف خواهند شد.

 

منبع : مقالات کلیه امور ثبتی و تجارینشانه های منبع گمراه کننده بر کالا
برچسب ها : کننده ,گمراه ,گمراه کننده

افشاء کتبی

:: افشاء کتبی

این عبارت در شق (الف ) بند (1) ماده 33 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است. به موجب این شق، سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائی شامل هر چیزی خواهد بود که قبلاً در هر کجا از طریق افشاء کتبی ( شامل نقشه ها و سایر ترسیمات ) در دسترس عموم قرار داده شده و بتواند بر تصمیم گیری درمورد این که آیا اختراع ادعئی جدید است یا جدید نیست و یا حاوی گام ابتکاری می باشد یا خیر ( مثلاً آشکار یا نا آشکار بودن) کمک نمای، مشروط بر این که در اختیار عموم قرار گرفتن آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی انجام شده باشد.

 

منبع : مقالات کلیه امور ثبتی و تجاریافشاء کتبی
برچسب ها : اختراع ,عموم قرار ,افشاء کتبی

مدیران شرکت ها و قانون تعزیرات

:: مدیران شرکت ها و قانون تعزیرات

قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران در حقیقت بمثابه حقوق جزای اختصاصی ایران است که از انواع جرائم  و مجازات های مقرر برای آنها گفتگو می کند. مدیران اشخاص حقوقی  به عنوان مسئول عملیات شخصیت حقوقی از یکطرف و از طرف دیگر به عنوان یک شخص  حقیقی جامعه در صورت عدم انجام تکالیف معین و یا انجام دادن مواردی که مغایرت با قوانین جاریه داشته باشد به موجب قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت این قانون بیش از سایر قوانین دیگر هم در مورد مدیران شرکت های خصوصی و هم دولتی صادق است. موادی از این قانون که برای این فصل گردآوری شده است در زمینه های جعل اسناد، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، شکستن مهر دولتی، تهدید، غصب عناوین و مشاغل، ورشکستگی به تقصیر و تقلب، خیانت در امانت و دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و سایر موضوعات کیفری دیگر در ارتباط با مسئولیت های مدیران می باشد.

منبع : مقالات کلیه امور ثبتی و تجاریمدیران شرکت ها و قانون تعزیرات
برچسب ها : مدیران ,تعزیرات ,قانون تعزیرات ,مدیران شرکت

وظایف مدیر یا مدیران تصفیه در شرکت تضامنی

:: وظایف مدیر یا مدیران تصفیه در شرکت تضامنی

از کارهایی که مدیر تصفیه مکلف به اجرای ان می باشد خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت و اجرا نمودن تعهدات شرکت می باشد و در صورت نیاز می تواند برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی نیز بنماید. ازجمله کارهای دیگر مدیر تصفیه وصول مطالبات شرکت تضامنی و تقسیم دارائی شرکت می باشد ان قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نمی باشد بطور موقت بین شرکا تقسیم می شود.مدیر یا مدیر عامل تصفیه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر تعین می نماید . در صورت اختلاف نظر در مورد تقسیم بین شرکا حل مساله یا دادگاه ذیصلاح می باشد.

ب-مرور زمان دفاتر هر شرکتی که محل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند (در ماده 217 ق.ت) ضمنا مدت مرور زمان در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث علیه شرکا یا وراث انها راجع به معاملات شرکت در صورتی که شرکا با وراث قانونا مسئول باشند5 سال است و مبدا مرور زمان از روزی است که انحلال شرکت تضامنی یا استعفا شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی اگهی شود. چنانچه طلب پس از ثبت و اگهی مزبور قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده باشد.

شرکای شرکت تضامنی در مدت 5 سال است از تاریخ جاری شدن مرور زمان هر کدام منفردا و متضامنا در مورد تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می باشند.

مرور زمان پیش بینی شده در ماده 219 ق.ت. که مدت ان 5 سال است مانند سایر مرور زمانهای مندرج در قانون تجارت قاعده خاص بوده و به قوت خود باقی است و با احراز شرایط زیر جاری می گردد:

دعوی شخص ثالث علیه شرکای شرکت تضامنی یا وراث آنها باشد.

شرکا یا وراث آنها قانونا مسئول قرارداد شده باشند.

دعوی شخص ثالث راجع به معاملات (تعهدات) شرکت باشند.

مبدا مرور زمان از تاریخ ثبت انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت و اعلان در مجله رسمی شروع میشود.


منبع : مقالات کلیه امور ثبتی و تجاریوظایف مدیر یا مدیران تصفیه در شرکت تضامنی
برچسب ها : شرکت ,مرور ,شرکا ,زمان ,مدیر ,تصفیه ,مرور زمان ,شرکت تضامنی ,تعهدات شرکت ,انحلال شرکت ,شرکای شرکت

حقوق صاحبان اوراق قرضه

:: حقوق صاحبان اوراق قرضه

1-حق دریافت بهره :نرخ بهره که ضمن تصمیم شرکت راجع به فروش و شرایط انتشار اوراق قرضه تعیین می گردد در اطلاعیه انتشار اوراق قرضه همانطوری که در بند 9 ماده 58 (ل.ا.ق.ت) پیش بینی شده برای اطلاع خریداران قید می شود تا علاوه بر مبلغ اسمی هر ورقه نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و همچنین ترتیب محاسبه ان مشخص می گردد .

2-حق دریافت مبلغ اسمی ورقه قرضه:هر صاحب ورقه قرضه حق دارد پس از انقضای موعد یا مواعد قرضه مبلغ اسمی ان را مطالبه نماید و شرکت صادر کننده ورقه مزبور نیز مکلف است مبلغ اسمی مندرج در ورقه قرضه را در موعد یا مواعد معین به دارنده اش مسترد دارد.برای جلوگیری از تضرر صاحب ورقه ناشی از کاهش ارزش پول شرکتها معمولا در بازپرداخت مبلغ اسمی میزان افزایش نرخ بعضی از محصولات یا خدمات شرکت را پیش بینی می نمایند و یا اینکه جایزه ای برای دارندگان ورقه در نظر می گیرند.

3-حقوق دیگری که ممکن است به صاحب ورقه تعلق گیرد : ماده 52 (ل.ا.ق.ت) مقرر داشته که (برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود)این حقوق ممکن است شامل :حق تبدیل ورقه قرضه با سهم شرکت که با افزایش سرمایه شرکت تحقق می یابد حق تعویض ورقه قرضه با سهام شرکت که این امر نیز با افزایش سرمایه صورت می گیرد باشد.


منبع : مقالات کلیه امور ثبتی و تجاریحقوق صاحبان اوراق قرضه
برچسب ها : قرضه ,ورقه ,شرکت ,مبلغ ,اسمی ,بهره ,ورقه قرضه ,مبلغ اسمی ,صاحب ورقه ,اوراق قرضه ,افزایش سرمایه

لزوم تعیین مدیر در شرکت های تضامنی

:: لزوم تعیین مدیر در شرکت های تضامنی

طبق ماده 120 ق.ت. در شرکتهای تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.اما قانون مذکور تعیین نمی کند که هر گاه شرکا به این تکلیف عمل نکنند چه باید کرد.بدیهی است که تشکیل شرکت تضامنی برخلاف انچه در خصوص شرکتهای سهامی  صادق است منوط به نصب مدیر نیست.بنابراین هر اقدامی که هر یک از شرکا انجام دهند مستازم تنفیذ ان توسط کلیه شرکا خواهد بود که چنین ترتیبی با طبیعت شرکت تضامنی مطابقت ندارد و اصولا شرکا باید حتما مدیر یا مدیران را تعیین کنند واین اشکالی است که قانونگذار باید نسبت به رفع ان اقدام نماید.


منبع : مقالات کلیه امور ثبتی و تجاریلزوم تعیین مدیر در شرکت های تضامنی
برچسب ها : شرکا ,تضامنی ,مدیر ,تعیین ,شرکت ,شرکت تضامنی ,شرکا باید

تماس با ما

:: تماس با ما

موسسه ثبت شرکتها و برند ونک مفتخر است که با داشتن سالها تجربه در زمینه ثبت و برند شرکتها و با داشتن کادری مجرب و نخبه در انجام فعالیت های زیر در خدمت شما مشتریان عزیز باشد.

فعالیت های این موسسه به قرار زیر است. 

1- ثبت شرکت و رتبه بندی در تهران 

2- راهنمای متقاضیان ثبت شرکت 

3- حسابداری و حسابرسی 

4- تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

5- مشاوره رتبه انفورماتیک 

6- مشاوره رتبه پیمانکار 

7- اخذ مهندس جهت رتبه بندی پیمانکار 

8- ثبت صورتجلسات شرکتها 

9- صلاحیت وزارت کار 

10- ثبت شرکت در کیش 

11- ثبت اختراع 

12- اخذ طرح توجیهی 

13- موافقت اصولی و جواز تاسیس 

14- ثبت علائم و لوگو و برند تجاری 

15- انجام انحلال شرکتها و تغییرات 

16- مشاوره و اخذ کارت بازرگانی 

17- مشاوره و اخذ کد اقتصادی 

18- مشاوره و اخذ ایزو 

آدرس: میدان ونک – خیابان ملاصدرا – بین پل کردستان و چهارراه شیراز – پلاک 76 – ساختمان ثبت ونک 

تلفن های تماس : 02188623050 – 02188623060 

وب سایت www.sabtebrand.com

منبع : مقالات کلیه امور ثبتی و تجاریتماس با ما
برچسب ها : مشاوره ,رتبه ,برند ,شرکتها ,مشاوره رتبه ,رتبه بندی